Bouwvergunning

Nieuw bouwbesluit

Uiteraard dient elk nieuw te bouwen of te verbouwen bouwwerk aan het geldende bouwbesluit te voldoen. Daar dit bouwbesluit in de loop der tijd wijzigt, niet in de minste plaats door de verandering van de maatschappij, is het interessant te bekijken wat dat voor uw plan voor gevolgen heeft. 

Het vastleggen van regels voor het bouwen, verbouwen, slopen en gebruiken van gebouwen en bouwwerken stamt uit het begin van de vorige eeuw.

Het Bouwbesluit 2012 beoogt de regeling met betrekking tot bouwvoorschriften eenvoudiger, duidelijker en transparanter te maken. De regeldruk en administratieve lasten zouden voor bouwbedrijven en gemeenten moeten verminderen. De bouwvoorschriften zijn dan ook zo volledig mogelijk geregeld in het Bouwbesluit 2012 en de daarbij behorende ministeriële regeling. De gemeentelijke bouwverordeningen blijven weliswaar bestaan maar moeten eenvoudiger en korter worden. Naast de integratie van bestaande regels bevat het Bouwbesluit 2012 ook enkele nieuwe regels. Hierover kunt u verderop meer lezen.

Structuur bouwbesluit

Het nieuwe Bouwbesluit 2012 kent dezelfde pijlers als het Bouwbesluit 2003, te weten: 

  • veiligheid, 
  • gezondheid, 
  • bruikbaarheid, 
  • energiezuinigheid,
  • milieu. 

Hieronder kunt u enkele nieuwe regels van bouwbesluit 2012 lezen:

1. Vastgoed

De regeling heeft verstrekkende gevolgen voor werkzaamheden aan de bestaande woningvoorraad en leegstaande kantoren. De eisen waaraan een pand na verbouwing of herbestemming moet voldoen zijn minder hoog, dus verbouwen wordt beter betaalbaar. 

Tot 1 april moesten bouwers bij het verbouwen van een bestaand pand de nieuwbouweisen toepassen. Sinds 1 april mogen zij voor verbouwingen het niveau hanteren dat ten tijde van de bouw gold, het zogenoemde ‘rechtens verkregen niveau’. Als een gebouw wijzigt van bestemming, bijvoorbeeld een kantoorgebouw dat wordt omgetoverd tot wooncomplex, dan gelden de eisen voor de bestaande bouw zoals die in de Woningwet staan. 

2. Sloop- en bouwlawaai 

Nieuw is ook de introductie van maximale geluids- en trillingsniveaus bij het slopen en bouwen van werken. Voordat men begint aan een werk zullen de geluids- en trillingsbelasting moeten worden berekend. Als hierbij al blijkt dat er grenzen worden overschreden, kan de gemeente het verlenen van een omgevingsvergunning weigeren. Mocht gedurende de werkzaamheden (zowel sloop als bouw) blijken dat de gestelde waarden worden overschreden, dan kan de gemeente een werk direct laten stilleggen.

 3. Persoonsbenadering

Hoog op veel lijstjes van deskundigen staat de persoonsbenadering, wij plaatsen deze wijziging op drie. Persoonsbenadering vervangt de huidige bezettingsgraadklasse. Niet langer worden ventilatie-eisen en brandveiligheidseisen berekend op basis van het aantal vierkante meters van een gebouw in combinatie met een maximale bezetting. Een hoge, bij het Bouwbesluit betrokken ambtenaar, spreekt nadrukkelijk op eigen titel  en dus niet namens het ministerie de verwachting uit dat door deze nieuwe regel de ventilatie en brandveiligheid per persoon zal verbeteren.

4. Geluidswering verkeerslawaai

Op plaats vier vinden we de geluidswering van verkeerslawaai. Voorheen moest voor ieder nieuw woningproject een berekening worden gemaakt van de nabije verkeersbelasting. Op basis daarvan kon de geluidsbelasting aan de gevel worden berekend en eventuele maatregelen worden genomen. In het nieuwe regelstelsel mag men uitgaan van de verkeersbelasting zoals die in het bestemmingsplan staat genoemd. Dat scheelt onderzoekskosten. Al kan dit er wel voor zorgen dat de vereiste maatregelen duurder uitkomen dan strikt noodzakelijk, omdat bijvoorbeeld geen rekening kan worden gehouden met dempende gevels. 

5. De opvang- en doorstroomcapaciteit

Het bouwbesluit kent diverse ingrijpende wijzigingen, waaronder de uniformering van opvang- en doorstroomcapaciteit bij brandveiligheidseisen. Hoe snel kunnen gebruikers een brandend gebouw verlaten? Voorheen waren er slechts niet-verplichtende richtlijnen en bepaalden gemeenten de eisen zelf. Dat leidde lokaal tot grote verschillen.